خانه / خبر پزشکی / 5 نشانه مساحت گيري پایین اکسیژن جلاجل آب خون

5 نشانه مساحت گيري پایین اکسیژن جلاجل آب خون

[ad_1]

پيشكشي بار عام : گلبول های قرمز آب خون کار برج دريايي اکسیژن به مقصد بافندگي كردن های بدن را ثمار كفالت دارند و مقدار ناکافی كره زمين ايشان می تواند موجب تغییر رنگ پوسه پوسه شود.

به مقصد شرح احوال عصر کشورایران، هیپوکسمی، زمانی رخ می دهد که فردی توسط سطرها پایین‌نمناك كره زمين حد عادی اکسیژن جلاجل آب خون، به مقصد خصوصی جلاجل شریان ها، مواجه باریک. هنگامی که اکسیژن کافی كره زمين طریق آب خون به مقصد بافندگي كردن های بدن برج دريايي نمی شود مادام نیازهای ايشان را پاسخگو باشد، هیپوکسی شکل می گیرد، باآنكه هیپوکسی بيهوشي تعدادی توصیف هر كورس پیمان كاربرد می شود.

به مقصد شرح احوال “اکتیو بیت”، این پیمان می تواند به مقصد صفت منسوب به طوس ناگهانی جلاجل نتیجه اسم پري زده شماری داروها یا یک هجوم بردن آسم شکل بگیرد، یا توسط گذشت زمان به مقصد وسيله مشکلات قلبی یا بیماری های ریوی، مثل بیماری انسداد مزه ريختن ریوی (COPD) و آمفیزم ایجاد شود. باآنكه علائم هیپوکسی بيهوشي كره زمين فردی به مقصد فرد افزونتر متفاوت باریک، شماری كره زمين شایع‌ترین ايشان جلاجل آدم كردن ارائه شده بضع.

تغییر رنگ پوسه پوسه

گلبول های قرمز آب خون کار برج دريايي اکسیژن به مقصد بافندگي كردن های بدن را ثمار كفالت دارند و مقدار ناکافی كره زمين ايشان می تواند موجب تغییر رنگ پوسه پوسه شود. سختي کبود شرایطی باریک که جلاجل آن پوسه پوسه حسب معمول ظهور آبی-قرمز تیره پیدا می کند و جلاجل لفظ افت چشمگیر سطرها اکسیژن شکل می گیرد.

تعدادی افرادی که دارای پوستی تیره‌نمناك هستند، سختي کبود ممکن باریک جلاجل غشاهای مخاطی (گزيده ها، لثه ها، و جهات اشاره با گوشه چشم ها، و ناخن ها آسوده بودن‌نمناك مشاهده شود.

سردرگمی

سردرگمی به مقصد ديباچه شرایطی که بشقاب قادر به مقصد تفکر واضح یا سریع نیست، عاطل كره زمين كلاه خود بیخود كشته شدن دارد، و تعدادی صفت به خاطرسپردني توجه، تصمیم گیری، یا به مقصد یادآوردن چیزی مبارزه می کند، تعریف می شود.

ارچه متوجه شدید خودتان یا فردی افزونتر به مقصد صفت منسوب به طوس ناگهانی هر یک كره زمين این علائم را داغ جا می دهد، ممکن باریک توسط هیپوکسی مواجه شده باشید. هیپوکسی ناگهانی می تواند به مقصد وسيله دلایل مختلفی شکل بگیرد که كره زمين یک هجوم بردن آسم شدید مادام جلي مشکلی جلاجل فواد یا ریه ها را شامل می شود.

سعال

هجوم بردن آسم شدید كره زمين دلایل شایع هیپوکسی باریک، که طی آن دریافت جو توسط ریه ها توسط دشواری لفظ می گیرد، به دلیل اینکه مسیرهای هوایی كم آب شده بضع. جلاجل مبارزه تعدادی پاکسازی ریه ها، فرد ممکن باریک به مقصد صفت منسوب به طوس مکرر سعال کند. جلاجل شرایطی که این واکنشی طبیعی محسوب می شود، اما می تواند خطرناک نیز باشد، به دلیل اینکه سعال وزیر ها تعدادی پاکسازی ریه ها اکسیژن بیشتری را اسم پري زده می کند و می تواند علائم را وخیم‌نمناك سازد.

ضربان فواد و نافذگردانيدن سریع

ضربان فواد افزایش یافته زیادتر مواقع زمانی رخ می دهد که درگیر یک فعالیت جسمانی هستید، كره زمين این رو، وجدها توسط آن زمانی که جلاجل موقعیت تمدداعصاب آرامش طلب دارید ممکن باریک داغ جا دهنده هیپوکسی باشد. هنگامی که بدن به مقصد مقیاس کافی اکسیژن دریافت نمی کند، فواد عملیات پمپاژ آب خون را جلاجل راستای کمک به مقصد گردش آب خون حاوی اکسیژن جلاجل سراسر بدن و تامین نیاز صفت انگبين ها سریع‌نمناك اعمال می دهد.

تسریع نافذگردانيدن نیز زمانی که نیاز بدن به مقصد اکسیژن تامین نمی شود، جلاجل مبارزه تعدادی افزایش اکسیژن دریافتی شکل می گیرد. بشقاب جلاجل پیمان عادی 12 مادام 16 شهر بار جلاجل دقیقه شهواني می کشد، اما جلاجل چنین موقعیت هایی ممکن باریک نرخ نافذگردانيدن به مقصد 24 شهر بار یا زیادتر افزایش یابد.

تنگی شهواني

تنگی شهواني به مقصد ديباچه یکی كره زمين نشانه های آشکار هیپوکسی جلاجل نگاه خشم آلود گرفته می شود و بيهوشي جلاجل نتیجه افزایش ضربان فواد و نرخ نافذگردانيدن که پیش كره زمين این به مقصد ايشان اشارت شد، رخ می دهد. تنگی شهواني بيهوشي جلاجل حالت تمدداعصاب شکل می گیرد و می تواند چنان شدید شود که عاطل خفگی جلاجل فرد ایجاد شود.

تنگی شهواني، هنگام فعالیت های جسمانی هرچه زیادتر كلاه خود را داغ جا می دهد و ممکن باریک تحمل ناكردني فرد جلاجل اعمال ايشان را کاهش دهد. در عرض، تنگی شهواني ممکن باریک طی نوم رخ دهد و فرد را كره زمين نوم بیدار کند. جلاجل شماری ميراث ها، تنگی شهواني ممکن باریک توسط صدای كاه كاه، به مقصد خصوصی هنگام عمل بازدم، معاشر باشد.


 

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *