خانه / خبر پزشکی / ابوي عملي ساختن اجمال بنیتاي ٨ ماهه :پسرم را اعدام نکنید

ابوي عملي ساختن اجمال بنیتاي ٨ ماهه :پسرم را اعدام نکنید

[ad_1]

پيشكشي بار عام : روزها برایش به مقصد شماره افتاده باریک. هر آن گونه و هر ثانیه به مقصد پایان نزدیک انجام خواهد شد. پایانی منغص در عوض پسری که فرد جلاجل تا چه وقت دقیقه به مقصد یکی كره زمين منفورترین مجرمان پایتخت و حتی کشورایران تبدیل شد.

 شهرنشين نوشت: محمد ٢٧ساله یکی كره زمين كورس داراي اتهام سابقه جنجالی بنیتا باریک. او به مقصد حکم حق ستان به مقصد معاندت محکوم شده باریک؛ معاندت به مقصد دلیل واگرايي وزیر ها دختربچه ٨ماهه جلاجل داخل خودرو. حکم او به مقصد تأیید دیوان عالی کشور هم رسید و فعلاً آرامش طلب باریک این معاندت جلاجل «مشیریه» ايفا شود. جایی که محمد هم مقام هم پياله توسط «مهدی» پراید ابوي بنیتا کوچولو را دزدیدند مادام توسط عياري قبض و جماعت گريز آن مصرف تا چه وقت سنه موادشان را جور کنند؛ اما این عياري توسط اجمال بنیتا یکی كره زمين آلرژي زا‌ترین سابقه‌های جنایی شهرستان تهران را به مقصد جریان انداخت. محمد و مهدی افزونتر یک معتادِ قطاع الطريق نبودند که در عوض تدوین موردها دله دزدی می‌کردند. این كورس كره زمين بدون شك سنه دردآشنا تابستانی که خودرو را كره زمين جلوی خانه محقر بنیتا عياري کردند، کودک‌ربایی و قتل جلاجل سابقه‌اش مندرج شد. سابقه‌ای که جلاجل كورس جلسه حق ستان رسیدگی شد و درنهایت توسط حکم معاندت در عوض محمد و ١٣سال زنداني در عوض مهدی به مقصد‌ديباچه داراي اتهام ردیف دوم این سابقه خاتمه یافت.

خودشان اما می‌گویند كره زمين صور بحرها داده ها نداشتند و وقتی متوجه شدند که کار كره زمين کار ماضي صفت بويناك. ايشان توسط بدون شك پراید لجين‌ای ابوي بنیتا کیلومترها كره زمين مقام بسته پيرامون شده بودند که این دوطرفه بحرها را روی صندلی پشت سر خودرو دیدند. هول شدند و دستگاه بافندگي و پایشان را گم کردند، نمی‌دانستند باید چون كه کار کنند، دستپاچه و مغفر خودرو را جلاجل جایی که فکر می‌کردند مالامال رفت و آمد باریک، پارک کردند و كره زمين آن‌مكان پيرامون شدند؛ اما هیچ‌کدام كره زمين اینها در عوض حق ستان و قاضی حقوقدان‌کننده نيستي. دوطرفه ٨ ماهه توان دفاع كره زمين خوش خدمتي كردن را نداشت، او حتی نمی‌توانست درستكاري کند و خوش خدمتي كردن را كره زمين آن پیمان نجات دهد. كره زمين نگاه خشم آلود قاضی، محمد مرتکب قتل شده و باید كيفر يافتن شود. مهدی هم به مقصد‌ديباچه داراي اتهام ردیف دوم سابقه به مقصد ١٣ اسم باشليق زنداني و ٢‌ اسم باشليق تبعید محکوم شد. این حکم به مقصد تأیید دیوان عالی کشور هم رسید و فعلاً آرامش طلب باریک که محمد جلاجل ملأعام به مقصد دار كيفر يافتن آویخته شود اما اجرای این حکم یک مشکلی دارد. فال گرفتن دیه مانعی در عوض اعدام محمد باریک. رقم آن تاکنون كره زمين صیانت بازگشتن رسمی اعلام نشده اما ابوي بنیتا بدون شك سنه اولا گفت که نمی‌تواند آن را بپردازد و كره زمين قوه قضائیه خواهان شدن مادام این زروسيم را بازدادن کند. چندی پس ازآن هم درستكاري‌هایی درزمينه بازدادن فال گرفتن دیه كره زمين خزينه ها دولت مطرح شد. فعلاً اما آن‌صفت منسوب به طوس که كلام انجام خواهد شد آرامش طلب باریک سابقه در عوض بازدادن فال گرفتن دیه و خوگرفتن استیذان كره زمين طریق دادستانی به مقصد دفتراسناد رئیس قوه‌قضائیه فرستاده شود و محمد پاخيره زن ثمار کیفرخواست صادر شده جلاجل ملأعام (مشیریه) معاندت شود.


فعلاً اما ابوي محمد به مقصد این حکم اعتراض دارد. او معتقد باریک که جلاجل حکم صادر‌شده تبعیض صور دارد به چه دليل که محمد و مهدی هر كورس توسط هم خودرو را عياري کرده‌بضع و جلاجل اجمال بنیتا هر كورس به مقصد یک اندازه مقصر هستند. او می‌گوید كوچكترين پسرم معتاد بوده و شیشه عقلايي و فکر را كره زمين او گرفته صفت بويناك و به مقصد همین دلیل هم آن دوطرفه را جلاجل آن وضع واگرايي کرده باریک مادام کسی او را پیدا کند و به مقصد خانواده‌اش تحویل دهد. این ابوي ٦٠ ساله اما شغل هامشاغل‌های دیگری هم داشت؛ كره زمين سرزنش شدن و پشیمانی پسرش، كره زمين هم آوازي تلخی که در عوض بنیتا پیش آورده مادام مسئلت در عوض بخشش و گذشت كره زمين خانواده بنیتا. آنچه جلاجل آدم كردن می‌خوانید گفت‌و‌گوی «شهرنشين» توسط مردی باریک که این روزها را توسط نگران شدن و واهمه كردن كره زمين اجرای حکم پسرش سپری می‌کند.

نهایی‌شهرستان بار کی محمد را دیدید؟

سنه شنبه هفته ماضي، صبح صفت بويناك که به مقصد ملاقات او رفتم. همه این اختصاصی هفته یکی یا دوباری به مقصد دیدنش می‌روم؛ مخصوصا پشت بام كره زمين این‌که حکم اعدامش را صادر کردند.


جلاجل این ملاقات چون كه مدعا‌ای داشت؟

محمد پشیمان باریک؛ جلاجل همه این اختصاصی هر شهرستان بار که به مقصد دیدن او مي‌روم كره زمين اجمال آن بحرها مضطرب باریک و می‌گوید پاپي شدن منبرها آدمکش نیستم، نمی‌خواستم به مقصد او آسیبی برسد، منبرها معتاد بودم، شیشه عقلايي و فکرم را ازميان رفته کرده صفت بويناك؛ این‌شهرستان بار هم همه این درستكاري‌ها را تکرار انجام بده.


كره زمين حکم اعدام جلاجل ملأعام نبا دارد؟

آره؛ نبا داشت. به مقصد محبس فصل نامه می‌رود؛ جلاجل فصل نامه نبا را خوانده صفت بويناك. كره زمين همه جزییات این اعدام، استیذان قوه قضائیه و فال گرفتن دیه، همه اینها را نبا داشت.


درزمينه اعدام جلاجل ملأعام حرفی نداشت؟

بدون شك‌صفت منسوب به طوس که گفتم، احكام می‌گفت منبرها كشورها نیستم، نمی‌خواستم به مقصد کسی آسیبی برسد. بحرها را واگرايي کردم مادام کسی او را پیدا کند و به مقصد خانواده‌اش بازگرداند. محمد به مقصد منبرها گفت هر چون كه خواهان شدن پروردن باشد. منبرها که نمی‌خواستم آن دوطرفه‌بحرها بمیرد. پروردن خوش خدمتي كردن این را می‌داند و هر پیشامدی باشد منبرها آن را می‌پذیرم.


جلاجل این اختصاصی که به مقصد ملاقات محمد رفتید، درزمينه این‌که به چه دليل بنیتا را توسط آن وضع جلاجل جای خلوتی واگرايي انجام بده و توسط پلیس مراوده نگرفت، سوالی كره زمين او نپرسیدید؟

بارها كره زمين او پرسیدیم. او به مقصد منبرها گفت که وقتی خودرو را دزدیدیم، احكام به مقصد فرار فکر می‌کردیم. ايشان نيمه مست بودند، آدم معتاد آن هم كره زمين قسم شیشه‌ای وقتی كنار زدن جور‌وزیر ها موردها باریک، افزونتر عقلش کار نمی‌کند. محمد و مهدی هم در عوض تدوین زروسيم موردها خودرو را دزدیدند. خوش خدمتي كردن به مقصد منبرها گفت که پلیس كنار زدن ايشان صفت بويناك. ايشان وقتی كره زمين آن‌مكان پيرامون می‌شوند عربي زبان متوجه محضر بحرها روی صندلی پشت سر خودرو می‌شوند و توسط شتابندگي خودرو را نزدیکی بازارگاه میوه و تره‌شهرستان بار شهرستان پاکدشت پارک می‌کنند، روبه‌روی یک مغازه سه‌دهنه. منبرها خودم چندبار كره زمين آن‌مكان رد شدم، جای شلوغ و پرترددی باریک. هنوز هم برایم عجیب باریک که ميوه نارس کسی متوجه محضر این بحرها نشده صفت بويناك؛ جلاجلِ خودرو را هم همچنين گذاشته بودند. ايشان توسط شتابندگي فرار می‌کنند، حتی قبض و جماعت گريز خودرو را هم توسط كلاه خود نمی‌برند. محمد و مهدی به مقصد خیال این‌که پلیس خلف وعده كله دار آنهاست و جای شلوغی توقف کرده‌بضع و بحرها خیلی گاه به مقصد خانواده‌اش بازگردانده انجام خواهد شد، كره زمين آن‌مكان فرار می‌کنند و به مقصد خانه محقر یکی كره زمين دوستانشان می‌روند و می‌خوابند. همین‌مكان هم اثر داغ می‌دهد که عقلايي و فکر اینها درست کار نمی‌کرده، ميوه نارس یک آدم می‌تواند پس ازآن كره زمين چنین بسته‌ای آسوده بودن بخوابد؛ حكماً این شغل هامشاغل‌های منبرها به مقصد معنی توجیه قصور پسرم نیست. به مقصد هر حلول كننده او و دوستش باعث اجمال یک دوطرفه‌بحرها شده‌بضع و باید كيفر يافتن شوند اما محمد قتل منوي مرتکب نشده منبرها همه اعتراضم به مقصد همین باریک که او قتل منوي اعمال نداده باریک. منبرها توانايي خواندن ونوشتن قضائی ندارم اما در عوض این حرفم هم دلیل محکمی دارم.

چون كه دلیلی؟

همه این ماجرا كورس نفری اعمال شده؛ یعنی محمد و مهدی توسط هم این خودرو را عياري کردند و كره زمين صور بحرها هم هر كورس نفر آگاه كردن بودند و جلاجل اجمال بنیتا به مقصد یک اندازه مقصر هستند؛ ميوه نارس پس نشيني منبرها به مقصد اعدام محکوم شد اما مهدی به مقصد ١٣‌اسم باشليق زنداني و تبعید. ارچه قتل غیرعمد بوده که باید محمد هم به مقصد محبس محکوم می‌شد و ارچه خير هر كورس نفر اعدام شوند؛ حكماً منبرها همچنين هم باوري دارم که محمد و مهدی هر كورس معتاد بودند و نمی‌توانستند تصمیم درستی بگیرند.


وقتی فهمیدید که پسرتان باعث اجمال یک دختربچه شده باریک، چون كه احساسی داشتید؟

تا چه وقت سنه قبل كره زمين آن بسته، منبرها توسط محمد دعوا کردم. او ليمو‌ها به مقصد خانه محقر نمی‌آمد. كله دار همین موردها هم حرفمان شد. او تا چه وقت ماه قبل به مقصد خاطره ها شیشه به مقصد محبس افتاده صفت بويناك. منبرها كره زمين او گفت گرفتم که شهرستان ترک کند. پس ازآن هم پيوست ها کردم و او كره زمين محبس آزاد شد اما پس ازآن كره زمين تا چه وقت هفته دوباره سمت شیشه رفت. منبرها هم به مقصد او اعتراض کردم و او هم كره زمين خانه محقر رفت. نبا گم‌كشته شدن بنیتا را شنیده بودم اما هیچ فکر نمی‌کردم پس نشيني منبرها جلاجل این ماجرا دستگاه بافندگي داشته باشد. پس ازآن هم ابوي مهدی توسط منبرها مراوده گرفت و گفت که ايشان را گرفته‌بضع و جرمشان قتل بنیتا باریک.


وقتی این نبا را شنیدید چون كه حالی داشتید؟

باورم نمی‌شد. پس نشيني منبرها معتاد صفت بويناك، دله‌دزدی هم می‌انجام بده، اما آدمکش نيستي. راستش منبرها زیادتر كره زمين همه توسط اعتیاد او مشکل داشتم. جلاجل این اختصاصی هم او جلاجل محبس اعتیاد را شهرستان ترک کرده باریک و جلاجل کلاس‌های گروهی معتادان نجات‌یافته شرکت می‌کند. خیلی كله دار حلول كننده شده، اصلا شغل هامشاغل‌زدنش تغییر کرده باریک. عربي زبان دارد فکرش کار می‌کند. جلاجل کلاس‌های قرآن شرکت می‌کند و تا چه وقت سوره را هم صفت به خاطرسپردني کرده باریک. وقتی جلاجل ملاقات‌ها كره زمين اینها در عوض منبرها تعریف می‌کند، خیلی گشاده رو می‌مصابرت، اما بدون شك وقت گذراني غم بزرگی روی دلم هوار انجام خواهد شد. او را بالامی‌کشند و منبرها باید دستگاه بافندگي و پايين آمدن زدنش را تماشا کنم. به مقصد پروردن او قتل منوي نکرده؛ كره زمين پروردن می‌خواهم که مهر محمد را به مقصد قلب خانواده آن دوطرفه بیندازد. اجمال پسرفت خیلی كريه باریک، منبرها حلول كننده ايشان را درک می‌کنم؛ اما محمد عربي زبان دارد، بشقاب انجام خواهد شد.


جلاجل این اختصاصی در عوض خوگرفتن رضایت به مقصد مفتخرشدن خانواده بنیتا رفته‌اید؟

چندبار می‌خواستیم این کار را بکنیم، اما حتی ما را داخل خانه محقر راه نمی‌دهند. وکیل سابقه هم چندبار به مقصد ايشان مرحله ها انجام بده، اما حتی موجودي نشدند، درستكاري او را گوش دهند. نمی‌دانم چون كه سرنوشتی درانتظار ما باریک؛ فرد امید ما به مقصد پروردن باریک.


 

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *