خانه / خبر پزشکی / تعدادی شادتر وجود داشتن معافيت باشید

تعدادی شادتر وجود داشتن معافيت باشید

[ad_1]

پيشكشي بار عام : دستگاه بافندگي و دلباز وجود داشتن چون كه كره زمين نگاه خشم آلود مادی و چون كه معنوی جلاجل صفت انحصارطلب ادیان و عقاید امری پسندیده باریک. محققان ریشه این ویژگی رفتاری را جلاجل مغز بشقاب جستجو کردند و آن را محرک عاطل شادی و فرح می دانند.

به مقصد شرح احوال شفقنا زندگی، هر عملی که اثر داغ دهنده سخاوتمندی باشد مساحت گرفتن خوشحالی و فيلتر عاطفی را فوق می سرما، توسط این حلول كننده برخودهموار كردن به مقصد فردا هیچ مطالعه ای كره زمين سازوکار ورای اخبار میان قسم دوستی و شادی غطا ثمار نداشته باریک.

به مقصد تازگی محققان دانشگاه زوریخ جلاجل کشورسوئیس توسط هم‌پیشه افزونتر محققان بین المللی مطالعه ای را توسط تيرخور دستیابی به مقصد درک مرغوبيت جلاجل باروح همزباني هایی که جلاجل مغز بشقاب ثمار كله دار اعمال وام گذاردن یا اعمال ندادن یک عمل سخاوتمندانه رخ می دهد اعمال داده بضع. فرض اولا مطالعه این صفت بويناك که معافيت وجود داشتن الزاماً یک تجريد شهودی نیست و مثل هر عملی که جلاجل آن خویش را جلاجل نگاه خشم آلود نمی گیریم توسط اندازه ای كره زمين هزینه شخصی هم محفل باریک. وقتی ما کاری تعدادی دیگری اعمال می دهیم نوعاً كره زمين سرچشمه ها شخصی كلاه خود مثل زمان، انرژی یا زروسيم مصرف می کنیم. به مقصد رغم این هزینه مردم تجريد می کنند که معافيت باشند و احتمالاً بتوان این تجريد را اینطور عقبنشینی داد که پیشبینی یک رونق پرحرارت جلاجل وجودشان به مقصد ايشان انگیزه می دهد.

اما محققان تعدادی بررسی علمی این مشکل تصمیم گرفتند برخودهموار كردن نقشه عصبی اخبار میان عمل سخاوتمندانه و افزایش مساحت گرفتن شادی را کشف کنند. 48 نفر جلاجل این مطالعه شرکت کردند که به مقصد جملگی مبلغی زروسيم به مقصد لفظ هفتگی اختصاص داده شده صفت بويناك. عاريت به مقصد لفظ تصادفی به مقصد كورس رديف نظامي مساوی تقسیم شدند. یک رديف نظامي مأمور شدند برخودهموار كردن عملی سخاوتمندانه نسبت به مقصد دیگران اعمال دهند و جلاجل مواجه نزد همه تعزيت دار یاد کنند که معافيت هستند و بنابراین باید به مقصد این عقیده مسئول بمانند. رديف نظامي افزونتر به مقصد ديباچه رديف نظامي کنترل باید آن زروسيم را تعدادی خودشان مصرف می کردند.

عاريت كره زمين صفت انحصارطلب شرکت کنندگان مدعا شد برخودهموار كردن مساحت گرفتن شادی كلاه خود را هم جلاجل اوباشيگري و هم جلاجل پایان آزمایش شرح احوال کنند. پشت بام كره زمين سوگند ياد كردن نیز كره زمين ايشان مدعا شد برخودهموار كردن وقتی درحال اسکن مغز هستند وظایف معینی را اعمال دهند. یعنی توسط تصمیم خوگرفتن ثمار كله دار اینکه آیا پولی را به مقصد لفظ هدیه به مقصد کسی می دهند یا خير دستگاه بافندگي به مقصد تجريد هایی جلاجل تباني توسط مشکل بخشندگی بزنند.

نتیجه این صفت بويناك که آن ردياب كره زمين شرکت کنندگانی که عمل سخاوتمندانه اعمال داده بودند فارغ كره زمين اندازه آن، خودشان را جلاجل پایان آزمایش شادتر تصور می کردند. ریشه های عصب شناختی این عاطل فرضیه اولا محققان را تأیید انجام بده که بخشندگی بخشی كره زمين مغز را که توسط كفايت و سيكل تلافي مرتبط باریک فعال می کند یعنی جسم مخطط قشر زیرین مغز و مقام تلاقی لوب گیجگاهی و آهیانه ای به مقصد هنگام روال سخاوتمندانه تواماً عمل می کنند.

محققان امیدوار هستند که بتوان توسط این یافته ها روال سخاوتمندانه را توسط وعده زندگی شادتر میان مردم ترویج و تقویت انجام بده.


 

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *