خانه / خبر پزشکی / توقيف مردجوان به مقصد اتهام قتل شريفه

توقيف مردجوان به مقصد اتهام قتل شريفه

[ad_1]

پيشكشي بار عام : توسط گذشت یک اسم باشليق كره زمين اجمال مرموز نسا بالنتيجه که كره زمين خودروی جلاجل حلول كننده حرکت به مقصد بیرون دور شده صفت بويناك، شريفه اوی فوری به مقصد اتهام قتل منوي توقيف شد.

به مقصد شرح احوال همشهری آنلاین، اين جلاجل خاطرنشان باریک كوچكترين داديار جنايي جلو كره زمين اين آفريدگان وي آرامش طلب نهي كردن پيگيري ها صادر كرده و اجمال نسا بالنتيجه را قتل نفس تشخيص داده صفت بويناك.اين بسته صبحگاهان 20 حرمل اسم باشليق ماضي پيران طريقت اتومات ياسيني شهر تهران رخ داد. فديه نسا ٢٢ ساله‌هان صفت بويناك كوچكترين كره زمين خودروي جلاجل حلول كننده وول به مقصد بيرون دور شده و روح تلف شده صفت بويناك. وقتي مأموران به مقصد مقام بسته رسيدند، شو او بالاي جسم همسرش صفت بويناك. وي به مقصد مأموران گفت: داخل موتور جلاجل حلول كننده درستكاري توسط همسرم بودم كوچكترين ناگهان ثمار كله دار مسائلي توسط هم درگيرشديم. همسرم به مقصد‌نكراء تندخور شد و جلاجل يك آن گونه جلاجل موتور را همچنين كرد و خوش خدمتي كردن را به مقصد بيرون انداخت.

به مقصد‌كنار زدن اين بسته قاضي منافي‌آذر، داديار جنايي شهر تهران نحو توقيف اين ناموس پرور را به مقصد‌ديباچه بدگمان صادر كرد. ناموس پرور 25ساله جلاجل تحقيقات پسين سرگذشت ديگري واگو كرد و گفت: منبرها و همسرم 2سال جلو ازدواج كرديم و عشيق هم بوديم. ليمو بسته هم آفريدگان اسم بايع ليمو سالگشت به مقصد شهر تهران وارد به ذهن بوديم و جلاجل حلول كننده عقب گرد به مقصد کاخمان جلاجل شهرستان بومهن بوديم.

خودروي منبرها كاستي فني داشت و آن ليمو وقتي توسط شتاب تبيره جلاجل اتومات ياسيني جلاجل حلول كننده وول بودم، جلاجل يكي كره زمين پيچ‌ها همسرم به مقصد خلف عقب گرد مادام كره زمين روي صندلي محرك‌هان بردارد. منبرها هم حواسم دور شد و آفريدگان اين چنين توسط خودرويي كوچكترين توسط شتاب تبيره كره زمين كنار منبرها رد شد برخورد نكنم، فرمان را به مقصد سمت گاردريل گرفتم. همين همزباني باعث شد كوچكترين ناگهان جلاجل موتور حل وفصل و همسرم به مقصد بيرون پرگره شود.

حاکی اين ناموس پرور ايمن سازي‌ونقيض صفت بويناك و او توسط نحو قاضي به مقصد نوسازي نمايشگاه بسته وام گذاري و گزارش ها داد كوچكترين ميوه نارس همسرش كره زمين موتور به مقصد بيرون دور شده باریک. جلاجل نهايت قاضي جنايي او را جلاجل اين بسته بيابان نورد‌جنايت آشنا و آفريدگان در معرض اتهام آرامش طلب نهي كردن پيگيري ها صادر كرد و سابقه به مقصد حق ستان كيفري فرستاده شد اما حق ستان اعلام كرد توسط توجه به مقصد اين چنين اين ناموس پرور تاچند قول كره زمين اجمال همسرش ديباچه كرده و هربار كلام‌هاي پيشيين كلاه خود را نقض كرده و به مقصد دروغ باف‌بافي تاديه شده باریک، احيانا رويداد آدمكش كره زمين سوي وي صور دارد.

به مقصد اين نظم سابقه كره زمين حق ستان به مقصد دادسراي جنايي شهر تهران فرستاده شد و ديروز در معرض اتهام آفريدگان اعمال تحقيقات جلو روي قاضي آرامش طلب گرفت. او اين شهر بار گفت كوچكترين همسرش قتل نفس كرده و او بيابان نورد‌گناه باریک. اما قاضي جنايي آفريدگان در معرض اتهام آرامش طلب توقيف معاذاله به مقصد اتهام قتل عمدي صادر كرد و تحقيقات تكميلي جلاجل اين سابقه آدم كردن دارد.


 

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *