خانه / خبر پزشکی / اکراه مردان جلاجل پذیرش مشکلات صحت سيركننده

اکراه مردان جلاجل پذیرش مشکلات صحت سيركننده

[ad_1]

پيشكشي بار عام : اندام هیات مدیره تين علمی روانپزشکان کشورایران گفت: مردان جلاجل مقایسه توسط زنان حسب معمول مایل به مقصد پذیرش مشکلات صحت سيركننده كلاه خود نیستند و به مقصد همین دلیل كورس مواجه نزد زنان رفتارهای پرخاشگرانه و ضداجتماعی دارند.

به مقصد شرح احوال ایرنا،دکتر فربد فدایی افزود: تفاوت هایی كره زمين نگاه خشم آلود نابسمانی ها و بیماری های روانی بین زنان و مردان صور دارد بطورمثال توسط توجه به مقصد اینکه زنان حسب معمول هم تراز و هم سان روانی كلاه خود را درونی سازی می کنند ، معیار افسردگی جلاجل آنان كورس مواجه نزد مردان باریک اما مردان جلاجل مقابل، مشکلات سيركننده كلاه خود را برون سازی می کنند بنابراین معیار رفتارهای پرخاشگرانه و ضداجتماعی جلاجل آنان، كورس مواجه نزد زنان باریک.


اوی آدم كردن داد: باوجودآنکه جلاجل مجموع معیار اختلالات سيركننده جلاجل زنان و مردان یکسان باریک اما تفاوت های مهمی كره زمين نگاه خشم آلود صحه روانی بین زنان و مردان صور دارد.

اوی اضافه انجام بده: مردان حسب معمول مایل به مقصد پذیرش مشکلات روانی جلاجل كلاه خود نیستند و كره زمين صیانت افزونتر راجع به مقصد مشکلات كلاه خود توسط دیگران درستكاري نمی کنند درحالیکه زنان ، شبکه دوستی و اجتماعی قوی دارند و راجع به مقصد مشکلات كلاه خود توسط دوستانشان درستكاري می کنند که موجب می شود تراكم روانی آنان کمتر شود و كره زمين راه حلول كننده های دوستانشان نیز كاربرد می کنند.


اندام هیات مدیره تين علمی روانپزشکان کشورایران به يادماندني انجام بده: زنان جلاجل باروح پذیرش مشکلات سيركننده كلاه خود اکراه ندارند و توسط يسر بیشتری به مقصد كنار زدن کمک های الفبايي ای توسط روانپزشکان و مشاوران برمی آیند.


این استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تقریر انجام بده: مردان زیادتر فروسو تاثیر مشکلات سيركننده آرامش طلب می گیرند وبا توجه به مقصد وعاء كلاه خود جلاجل خانواده ، مع الاسف این مشکلات را به مقصد لفظ رفتارهای ناخوش منظر مثل پرخاشگری، كنج گیری و بی توجهی به مقصد مسئولیت های كلاه خود نسبت به مقصد سایر اعضای خانواده ، نقل مكان می کنند درحالیکه زنان توسط پذیرش مشکلات سيركننده جلاجل كلاه خود و رجوع سریع نمناك به مقصد روانپزشک یا مشاور می توانند هم تراز و هم سان اعصاب و سيركننده كلاه خود را رفع و رجوع کنند و وظایف بااستعداد كلاه خود را نسبت به مقصد بيگانگان خانواده اعمال دهند.


اوی اضافه انجام بده: مردان باید جلاجل لفظ مشاهده علائمی مثل تحریک پذیری و پرخاشگری ، بی توجهی به مقصد مسئولیت های اجتماعی و خانوادگی ، افسردگی و تمایل به مقصد كنج گیری به مقصد فکر كاربرد كره زمين فعاليت ها تشخیصی و درمانی صحه و سيركننده باشند.

به مقصد كلام اوی، معیار کلی نابساماني سيركننده اعم كره زمين ضعیف مادام شدید جلاجل کشورایران جلاجل قريب 25 درصد کل خواهد شد بزرگسال 15 مادام 64 اسم باشليق کشور و این معیار تقریبا معادل ميانه بالا جهانی باریک.

یکم مادام هفتم حرمل ماه، هفته ملی صحت مردان نامگذاری شده باریک.


 

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *