خانه / خبر پزشکی / فخرآميز آفرینان پارا آسیایی مقام سومی به مقصد هديه آوردند

فخرآميز آفرینان پارا آسیایی مقام سومی به مقصد هديه آوردند

[ad_1]

جلاجل پایان بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۱۸، کاروان “خودباوری و امید” کشورایران جلاجل طبقه سوم بهم نماه مدالی آرامش طلب گرفت که این بهترین رتبه کشورایران جلاجل ادوار بازی‌های پاراآسیایی باریک.

 پيشكشي بار عام به مقصد شرح احوال خبرگار اعزامی ایسنا به مقصد جاکارتا، سومین دورودورنگ كره زمين بازی‌های پارا آسیایی جلاجل جاکارتای کشوراندونزی به مقصد پایان رسید و کشورایران توسط ۵۱ گردن آويز طلبه ها، ۴۲ لجين و ۴۳ به رنگ برنز جلاجل طبقه سوم بهم نماه مدالی آرامش طلب گرفت. کشورایران جلاجل این دورودورنگ كره زمين بازی‌ها فراتر كره زمين پیش بینی ها عمل انجام بده و خير مهجور یک نردبان خردسالي داشت که حتی در عوض طبقه دومی نیز توسط کشورکره جنوبی هم چشمي كردن انجام بده اما جلاجل نهایت مهجور توسط ۲ گردن آويز طلبه ها کمتر كره زمين کشورکره جنوبی جلاجل طبقه سوم ایستاد. این بهترین جایگاه کشورایران جلاجل ادوار بازی‌های پاراآسیایی باریک.
کشورچین توسط ۱۷۲ گردن آويز طلبه ها، ۸۸ لجين و ۵۹ به رنگ برنز و کشورکره جنوبی توسط ۵۳ گردن آويز طلبه ها، ۴۵ لجين و ۴۷ به رنگ برنز جلاجل طبقه های اولا و دوم ایستادند. کشورژاپن توسط ۴۵ طلبه ها، ۷۰ لجين و ۸۳ به رنگ برنز جلاجل طبقه چهارم ایستاد که کشورایران بالاتر كره زمين کشورژاپن جلاجل طبقه سوم آرامش طلب گرفت.
کشورایران جلاجل بازی‌های پارا آسیایی ۲۰۱۰ گوانگجو، توسط ۲۷ گردن آويز طلبه ها، ۲۴ لجين و ۲۹ به رنگ برنز و جلاجل بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۱۴ اینچئون توسط ۳۷ گردن آويز طلبه ها، ۵۲ لجين و ۳۱ به رنگ برنز جلاجل طبقه چهارم جای گرفته صفت بويناك.
* بهم نماه مقایسه‌ای جایگاه و گردن آويز‌های کشورایران جلاجل ادوار بازی‌های پاراآسیایی:

ادوار بازی‌های پاراآسیایی جایگاه کشورایران گردن آويز طلبه ها گردن آويز لجين گردن آويز به رنگ برنز مجموع
بازی‌های پارا آسیایی ۲۰۱۰ گوانگجو چهارم ۲۷ ۲۴ ۲۹ ۸۰
بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۱۴ اینچئون چهارم ۳۷ ۵۲ ۳۱ ۱۲۰
بازی‌های پارا آسیایی۲۰۱۸ جاکارتا سوم ۵۱ ۴۲ ۴۳ ۱۳۶

* اسامی گردن آويز آوران کشورایران جلاجل بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا:
گردن آويز آوران طلبه ها:
۱- شاهین ایزدیار (شنا/ ۱۰۰ چهارده گره تصديق)
۲- عرفان سیفی‌پوزش طلب (دوومیدانی/ تيررس نیزه)
۳- ساره جوانمردی (تیراندازی/ ۵۰متر خفیف)
۴- رقیه شجاعی (تیراندازی/ تفنگ بادی)
۵ – علیرضا قلعه ناصری (دوومیدانی/ تيررس دیسک)
۶- شاهین ایزدیار (شنا)
۷- امیر جعفری (وزنه برداری)
۸- عذرا مهدوی کیا (دوومیدانی/۱۵۰۰ چهارده گره)
۹- وحید علی نجمی (دوومیدانی/ ۲۰۰ چهارده گره)
۱۰- مهدی رجحان يافتن (دوومیدانی/ تيررس دیسک)
۱۱- محمدرضا احمدی (دوومیدانی/ تيررس دیسک)
۱۲- ساره جوانمردی (تیراندازی/ تپانيدن بادی ۱۰ چهارده گره)
۱۳- شاهین ایزدیار (شنا/ ۲۰۰متر)
۱۴- فرزاد سپهوند (دوومیدانی/ تيررس دیسک)
۱۵- روح الله رستمی (وزنه برداری)
۱۶- بتون مسلح جهانگیری (دوومیدانی/ تيررس وزنه)
۱۷- حسین بي نيازي امیری (دوومیدانی/ تيررس دیسک)
۱۸- مهدی رجحان يافتن (دوومیدانی/ تيررس دیسک)
۱۹- علیرضا مختاری (دوومیدانی/تيررس وزنه)
۲۰- عاطفه نقوی (طلای انفرادی شطرنج نابینایان و اندک‌بینایان)
۲۱- امید کریمی (طلای انفرادی شطرنج نابینایان و اندک‌بینایان)
۲۲- عاطفه نقوی، فاطمه برقول و فاطمه بيدين بودی (طلای تیمی شطرنج)
۲۳- وحید نوری (جودو)
۲۴- محمدرضا زندی (تیروکمان/ کلاسW۱ )
۲۵- احسان موسی نسمت (جودو)
۲۶- هاشمیه متقیان (دوومیدانی/ تيررس دیسک)
۲۷- شاهین ایزدیار (شنا)
۲۸- صوفي بهاروند (دوومیدانی/ تيررس وزنه)
۲۹- شاهین ایزدیار (شنا)
۳۰- مهناز امینی (دوومیدانی/ تيررس نیزه)
۳۱- آرزو رحیمی (دوومیدانی/ تيررس وزنه)
۳۲- امید ظریف (دوومیدانی/ دوی ۴۰۰ چهارده گره)
۳۳- غلامرضا رحیمی و زهرا نعمتی (تیروکمان/تیم میکس ریکرو)
۳۴- مهدی علیزاده (دوومیدانی- تيررس نیزه)
۳۵- حامد امیری (دوومیدانی/ تيررس وزنه)
۳۶- تیم ملی والیبال نشسته مردان
۳۷- بسيارنمازخوان مرادیان (دوومیدانی/ تيررس وزنه)
۳۸- علی نجیمی (دوومیدانی/ دوی ۴۰۰متر)
۳۹- محمد هزاران پوزش طلب (دوومیدانی/ تيررس نیزه)
۴۰- حمید اسلامی (دوومیدانی/ دوی ۱۵۰۰متر)
۴۱- جهاز پاکباز (دوومیدانی/تيررس دیسک)
۴۲- پیمان نصیری (دوومیدانی/دوی ۱۵۰۰متر)
۴۳-الناز دارابیان (دوومیدانی/ تيررس دیسک)
۴۴- حامد صلحی پوزش طلب (وزنه برداری)
۴۵- فریبا بيدين بودی، فاطمه برقول و عاطفه نقوی (شطرنج تیمی)
۴۶- گلبال مردان
۴۷- سیامند رحمان (وزنه برداری)
۴۸- شاهین ایزدیار (شنا/صد چهارده گره کرال سینه)
۴۹- ملاهي کردستانی(دوومیدانی/تيررس وزنه)
۵۰- حامد امیری (دوومیدانی/تيررس نیزه)
۵۱- تیم ملی بسکتبال توسط ویلچر

گردن آويز آوران لجين:
۱- بهزاد عزیزی (دوومیدانی/ تيررس نیزه)
۲ – جلیل باقری (دوومیدانی/ تيررس دیسک)
۳- یوسف یوسفی (وزنه برداری)
۴- علی اصغر جوانمردی (دوومیدانی/تيررس وزنه)
۵- جاوید احسانی شکیب (دوومیدانی/تيررس دیسک)
۶- زهرا صالحی (دوومیدانی/ تيررس نیزه)
۷_ نورمحمد آخی (دوومیدانی/ تيررس دیسک)
۸_ هاجر صفرزاده (دوومیدانی/ دوی ۲۰۰متر)
۹- علی الفت نیا (دوومیدانی/ دوی ۲۰۰ چهارده گره)
۱۰- جهاز پاکباز (دوومیدانی/ تيررس وزنه)
۱۱- سمیرا بهنگام (تیراندازی/ تپانيدن بادی ۱۰متر)
۱۲- داود علی قاسمی (دوومیدانی/ دوی صدمتر)
۱۳- هاشمیه متقیان (دوومیدانی/ تيررس نیزه)
۱۴- اسدالله عظیمی (دوومیدانی/ تيررس دیسک)
۱۵- صالح گشاينده زاده (دوومیدانی/ تيررس وزنه)
۱۶-زهرا نعمتی (تیروکمان/ ریکرو انفرادی)
۱۷- اسدالله عظیمی(دوومیدانی/تيررس وزنه)
۱۸- فریبا بيدين بودی(شطرنج انفرادی نابینایان و اندک‌بینایان)
۱۹- امید کریمی، مجید باقری و علیرضا قورچی بیگی (شطرنج تیمی نابینایان و اندک‌بینایان)
۲۰- ملیحه صفایی، لیلا زارعزاده و زهرا محمدی (شطرنج تیمی نابینایان و اندک‌بینایان)
۲۱- غريب مردادی (وزنه برداری)
۲۲- محمدرضا خیرالله زاده (جودو)
۲۳- هاشم رستگاری (دوومیدانی/دوی ۴۰۰متر)
۲۴- هادی نوری و راضیه شیرمحمدی (تیروکمان/ تیم میکس کامپوند)
۲۵- محسن کائیدی (دوومیدانی/تيررس نیزه)
۲۶- تیم ملی والیبال نشسته ناسنجيده
۲۷- جلیل باقری (دوومیدانی/ تيررس وزنه)
۲۸- لجين تیمی جودوی نابینایان و اندک‌بینایان
۲۹- شاهین ایزدیار (شنا/ ۴۰۰ چهارده گره آزاد)
۳۰- هاجر صفرزاده (دوومیدانی/ دوی ۴۰۰متر)
۳۱- امانت نگهدار الله پاپی (دوومیدانی/ تيررس نیزه)
۳۲- فائزه کرمانی (دوومیدانی/ تيررس نیزه)
۳۳-مسعود حیدری (دوومیدانی/تيررس دیسک)
۳۴-مرضیه صدقی (دوومیدانی/تيررس وزنه)
۳۵-فرشته مرادی (دوومیدانی/تيررس وزنه)
۳۶- شهرستان هرمز صیدی (دوومیدانی/تيررس نیزه)
۳۷- ملیحه صفایی، لیلا زارعزاده و زهرا محمدی(شطرنج تیمی)
۳۸- فاطمه برقول (شطرنج نابینایان و اندک‌بینایان)
۳۹- ملیحه صفایی (شطرنج نابینایان و اندک‌بینایان)
۴۰- علی اکبر غریب شی (وزنه برداری)
۴۱- منصور پورمیرزایی (وزنه برداری)
۴۲- عبدالرضا شهر جوکار (دوومیدانی/تيررس نیزه)

گردن آويز آوران به رنگ برنز:
۱- زيبايي جانفشان (تنیس روی میز)
۲- سید عرفان حسینی (دوومیدانی/تيررس نیزه)
۳- زهرا برناکی (دوومیدانی/ پرش درافتادن)
۴- علی امیدی (دوومیدانی/ تيررس نیزه)
۵- حامد امیری (دوومیدانی/ تيررس دیسک)
۶- میثم بنی‌طباء (جودوی نابینایان و اندک‌بینایان)
۷- همداستاني غلامی (جودوی نابینایان و اندک‌بینایان)
۸- امید ظریف صنایعی (دوومیدانی/ ۲۰۰ چهارده گره)
۹- عذرا مهدوی کیا (دوومیدانی/ تيررس نیزه)
۱۰- سولماز تجارت (دوومیدانی/ تيررس دیسک)
۱۱- احمد اوجاقلو (دوومیدانی/ دوی ۲۰۰ چهارده گره)
۱۲- داودعلی قاسمی (دوومیدانی/ دوی ۲۰۰متر)
۱۳- مهدی علیزاده (دوومیدانی/ تيررس وزنه)
۱۴- مسعود حیدری (دوومیدانی/ تيررس وزنه)
۱۵_ رشاد محمدی (وزنه برداری)
۱۶- امید جعفری (جودوی نابینایان و اندک‌بینایان)
۱۷- امید ظریف (دوومیدانی/ دوی صدمتر)
۱۸- علیرضا مختاری (دوومیدانی/ تيررس دیسک)
۱۹- آرین لطفی (دوومیدانی/تيررس دیسک)
۲۰- فاطمه برقول (شطرنج انفرادی نابینایان و اندک‌بینایان)
۲۱- لیلا زارعزاده (شطرنج انفرادی نابینایان و اندک‌بینایان)
۲۲- گردن آويز به رنگ برنز تیمی در عوض شطرنج مردان
۲۳- مجید کاکوش (تیروکمان/ رقابتهای w۱)
۲۴- داودعلی قاسمی (دوومیدانی/ دوی ۴۰۰متر)
۲۵- فرهاد کهریزی(دوومیدانی/دوی ۴۰۰متر)
۲۶- احمد اوجاقلو (دوومیدانی/ دوی ۱۰۰ چهارده گره)
۲۷- هاجر صفرزاده (دوومیدانی/ ۱۰۰ چهارده گره)
۲۸- عذرا مهدوی کیا (دوومیدانی/دوی ۴۰۰متر)
۲۹- امیر خسروانی (دوومیدانی/دوی ۴۰۰متر)
۳۰-  ژیلا یوسفی (دوومیدانی/ تيررس دیسک)
۳۱- محمد خالوندی(دوومیدانی/ تيررس نیزه)
۳۲- بتون مسلح جهانگیری (دوومیدانی/ تيررس نیزه)
۳۳- امین عبدل پوزش طلب (دوومیدانی/دوی ۱۵۰۰متر)
۳۴-مكرم حردانی(دوومیدانی/ تيررس نیزه)
۳۵- شهلا حدیدی(دوومیدانی/ تيررس وزنه)
۳۶- فریبا بيدين بودی(شطرنج نابینایان و اندک‌بینایان)
۳۷- جهاز رضی (وزنه برداری)
۳۸- مهدی محمدی (دوچرخه سواری/ تعقیبی انفرادی)
۳۹- محمد حسین کریمی كره ارض آبادی (شنای نابینایان و اندک‌بینایان)
۴۰- گلبال ناسنجيده
۴۱- دیانی (دوومیدانی/ دوی ۵۰۰۰متر مردان)
۴۲- پروین مقدم(دوومیدانی/تيررس وزنه)
۴۳-یونس سیفی‌پوزش طلب(دوومیدانی/تيررس وزنه)

* بهم نماه مدالی بازیهای پاراآسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا:

طبقه تیم طلبه ها لجين به رنگ برنز مجموع
۱ کشورچین ۱۷۲ ۸۸ ۵۹ ۳۱۹
۲ کشورکره جنوبی ۵۳ ۴۵ ۴۷ ۱۴۵
۳ کشورایران ۵۱ ۴۲ ۴۳ ۱۳۶
۴ کشورژاپن ۴۵ ۷۰ ۸۳ ۱۹۸
۵ کشوراندونزی ۳۷ ۴۷ ۵۱ ۱۳۵
۶ کشورازبکستان ۳۵ ۲۴ ۱۸ ۷۷
۷ کشورتایلند ۲۳ ۳۲ ۵۰ ۱۰۵
۸ کشورمالزی ۱۷ ۲۶ ۲۵ ۶۸
۹ کشورهند ۱۵ ۲۴ ۳۳ ۷۲
۱۰ فوك کنگ ۱۱ ۱۶ ۲۱ ۴۸
[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *