خانه / خبر پزشکی / آیا هنگام زلزله فرار كره زمين کلبهها ضروری باریک؟

آیا هنگام زلزله فرار كره زمين کلبهها ضروری باریک؟

[ad_1]

پيشكشي بار عام : محمدعلی نجفی، شهردار شهرستان تهران، جلاجل اظهارنظری پس ازآن كره زمين زلزله 5.2 ریشتری روزهای اخیر شهرستان تهران یکی كره زمين نکات واحد وزن معادل این هم آوازي را چنین عامدا باریک: «زلزله كورس نکته واحد وزن معادل داشت، یکی این‌که به مقصد‌صفت منسوب به طوس خیلی طبیعی یک تمرين عمليات نظامي عملیاتی در عوض شهروندان تهرانی صفت بويناك و شهروندان اثر داغ دادند جلاجل کمال خونسردی و توسط شتاب می‌توانند کلبههای كلاه خود را تخلیه کنند و جلاجل نقاطی که ایمنی بیشتری دارد، مستقر شوند.»

 شهرنشين نوشت: اما آیا تخلیه‌ کلبهها و درنگ كردن تمامی درافتادن ليمو جلاجل خیابان، در عوض صفت به خاطرسپردني روح شهروندان تهرانی ضروری باریک؟در عوض جواب به مقصد این سوال واجب شده باریک نکات فنی مهمی كره زمين ديسيپلين فاكتور‌ای اسم آفريدن به مقصد اقرار تشریح شود.

اسم آفريدن‌ها به مقصد دیدگاه فاكتور‌ای به مقصد كورس بخش به عمد ماسونری یا دیوار باري و اسکلتی دايگي ردياب‌بندی‌بضع. سیستم‌های ماسونری که كره زمين دیوارهای باري ثنايا می‌برند، جلاجل اسم آفريدن‌های سه‌خن و کمتر به مقصد کار گرفته می‌شوند و جلاجل لفظ كاربرد كره زمين یک سیستم کلاف‌کشی درخور اطفال جلاجل دیوارها و مونس شناژهای عمودی و افقی، می‌توانند جلاجل روبه رو زلزله و نیروهای جانبی (غیرثقلی) پرطراوت باشند. بینهایت كره زمين اسم آفريدن‌های مسکونی یک برخودهموار كردن سه خن هزل گويي ٦٠ و پیش كره زمين آن توسط این سیستم فاكتور‌ای ساخته شده‌بضع، لیکن به مقصد این دلیل که کمتر دارای شناژهای کلاف‌بندی جلاجل دیوارها هستند، به مقصد دلیل گروهي پیوستگی اجزای باري و نرده‌ها، جلاجل بيهوشي ميراث ها جلاجل وجدها توسط زلزله‌ای به مقصد نسبت قدرتمند ویران خواهند شد.


اسم آفريدن‌های توسط مبنا دسته بندي كردن زیادتر كره زمين سه خن که جلاجل منتصر ميراث ها دارای اسکلت (بتنی یا فولادی) هستند، جلاجل صورتی که كره زمين محاسبات و اجزای دايگي قبولی بهره ور باشند، گرچه امکان آسیب دیدن بعضی اجزایشان جلاجل پیمان زلزله‌ای قدرتمند صور دارد، لیکن به مقصد دلیل پیوستگی اجزای فاكتور‌ای، روح ساکنان كلاه خود را صفت به خاطرسپردني خواهند انجام بده. بینهایت كره زمين مجمع‌های مسکونی قدیمی و بااستعداد شهرستان تهران، ازجمله اکباتان، برج‌های جهاز، آتی‌عود، آ اس پ، ونک پارک و … که جلاجل هزل گويي پنجاه ساخته شده‌بضع، پیمان مطلوبی كره زمين صوب اجزای فاكتور‌ای داشته و جلاجل زلزله احتمالی عملکرد نیکی جلاجل صوب صفت به خاطرسپردني روح ساکنانشان خواهند داشت. در عرض جلاجل بینهایت كره زمين اسم آفريدن‌های اسکلتی كورس هزل گويي اخیر شهرستان تهران، به مقصد دلیل صور قوانین و نظارت‌های فنی دائم الخمر‌های متعهد، اجزای فاكتور‌ای توسط حساسیت و توجه بسیار بیشتری نسبت به مقصد اجزای غیرسازه‌ای (دیوارهای جداکننده، شیشه‌ها و جداره‌ها) ساخته شده‌بضع.

این به مقصد آن معنی باریک که این اسم آفريدن‌ها (همچون مسکن مهر جلاجل سرپل زخرف) جلاجل عین این‌که شاکله اصلی كلاه خود را جلاجل زلزله صفت به خاطرسپردني خواهند انجام بده، امکان تخریب اجزای غیرسازه‌ای‌كندو، خاصه دیوارهای پیرامونی به مقصد سمت بیرون صور دارد. جلاجل این پیمان برون داد كره زمين این اسم آفريدن‌ها هنگام زلزله بسیار خطرناک و اجمال‌آور خواهد صفت بويناك و حتی باید هنگام زلزله كره زمين نزدیکشان مسافر گرفت؛ چراکه برخودهموار كردن شعاع تا چه وقت متری توسط ریزش قطعات مهتر شیشه پنجره‌ها، منافع جداره‌ها و نیز تأسیسات الحاقی به مقصد جداره‌ها (مثل کولرها و کوندانستورها) روح عابران و نیز کسانی که اقدام به مقصد برون داد كره زمين ايشان کرده‌بضع را تهدید خواهد انجام بده. حلول كننده آن‌که درنگ كردن جلاجل این اسم آفريدن‌ها و استقرار جلاجل مقام‌های ايمن ساختن داخل، می‌تواند مضرت آسیب كره زمين زلزله را به مقصد باغ ها رساند.

به مقصد این‌ترتیب، باید گفت توصیه درستی که جلاجل روزهای اخیر هرگز شنیده نشد این باریک: «واجب شده باریک شهروندان توسط رجوع به مقصد متخصصان اسم آفريدن، كره زمين پیمان ایمنی ساختمانی که جلاجل آن ساکن هستند ارزیابی دايگي اطمینانی به مقصد دستگاه بافندگي آورند. جلاجل صورتی‌که ساختمانی که جلاجل آن ساکنید كره زمين مقاومت مناسبی جلاجل روبه رو زلزله بهره ور باریک، برون داد كره زمين آن هنگام زلزله می‌تواند شما را به مقصد پیمان مضرت زیادتر برساند و توسط صفه اجسام ریز و شنيع كره زمين جداره اسم آفريدن‌های شهر آسیب ببینید، درحالی‌که درنگ كردن جلاجل یک اسم آفريدن پرطراوت جلاجل روبه رو زلزله، در عوض شما و خانواده‌تان خطری جلاجل پی نخواهد داشت، به مقصد این‌‌ترتیب مدیریت و امدادرسانی پشت بام كره زمين زلزله هم به مقصد‌مراتب مرغوبيت اعمال خواهد شد.»


 

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *